Vážení klienti společnosti STAVBY RIO spol. s r. o.,

vážíme si spokojených zákazníků a v souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám představit informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

 

Správcem osobních údajů je STAVBY RIO spol. s r. o., se sídlem třída Hrdinů 682/29, 795 01 Rýmařov, IČ 2582697, registrovaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19807.


Jaké osobní údaje STAVBY RIO spol. s r. o. shromažďuje a zpracovává?

STAVBY RIO spol. s r. o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. STAVBY RIO spol. s r. o. nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let.


K jakým účelům STAVBY RIO spol. s r. o. osobní údaje využívá a zpracovává?

STAVBY RIO spol. s r. o., zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

 

Jak dlouho STAVBY RIO spol. s r. o. údaje zpracovává?

STAVBY RIO spol. s r. o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu se STAVBY RIO spol. s r. o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

 

Musíme osobní údaje STAVBY RIO spol. s r. o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se STAVBY RIO spol. s r. o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů STAVBY RIO spol. s r. o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

 

Z jakých zdrojů STAVBY RIO spol. s r. o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

 

Jakým způsobem STAVBY RIO spol. s r. o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a STAVBY RIO spol. s r. o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Komu STAVBY RIO spol. s r. o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

STAVBY RIO spol. s r. o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv STAVBY RIO spol. s r. o.

STAVBY RIO spol. s r. o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje STAVBY RIO spol. s r. o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro STAVBY RIO spol. s r. o. služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

 

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu .

 

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy STAVBY RIO spol. s r. o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit na kontaktním e-mailu  s textem: Nepřeji si zasílat obchodní sdělení o produktech a službách STAVBY RIO spol. s r. o.

 

Jak STAVBY RIO spol. s r. o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když STAVBY RIO spol. s r. o. poskytuje některé osobní údaje.

Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách STAVBY RIO spol. s r. o. https://stavbyrio.cz/index.php/ochrana-osobnich-udaju/

 

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Na další úspěšnou spolupráci se těší

STAVBY RIO spol. s r. o.